Kernwaarden

Voor mij, als politicus, zijn de hieronder vermelde waarden essentieel om aan waardevolle politiek te kunnen doen. Ze zijn hiërarchisch opgebouwd waarbij de onderliggende niveaus voorwaarden zijn om tot ontwikkeling en groei te kunnen komen. Voor mij zijn deze waarden een voorwaarde voor politiek leiderschap.

Professionaliteit

Een politicus moet over de nodige kennis, vaardigheden en attitudes beschikken om zijn werk op een kwalitatief goede manier uit te oefenen. Of hij moet over de attitude beschikken om zich zodanig bij te scholen en te vormen dat hij over de nodige eigenschappen beschikt. Daarnaast moeten werk en privé strikt gescheiden blijven en moet hij op een correcte en stimulerende wijze omgaan met medewerkers en burgers. Beslissingen mogen nooit geïnspireerd worden door eigen belang of partijbelang maar staan in functie van het brede maatschappelijk nut.

Samenwerking

Men kan maar echt performant zijn indien men zich kan omringen met medewerkers die elk op zich in een bepaald domein competent zijn en indien men deze zodanig kan stimuleren (empoweren) dat de samenwerking leidt tot het juiste en gewenste resultaat. Het model van meerderheid versus oppositie is voorbij gestreefd en moet plaats maken voor een participatief model en een constructieve samenwerking ten dienste van de maatschappij. Goede voorstellen moeten op hun waarde bekrachtigd worden, ongeacht de oorsprong of politieke strekking.

Democratie

De mening van het volk is essentieel voor een goed politiek beleid. En het volk heeft altijd gelijk, zelfs al strookt hun mening niet met die van de politicus. Burger gecentreerde politiek maakt zodoende onderdeel uit van een sterk en krachtig participatiemodel.

Betrouwbaarheid

Vermits men, als politicus, werkt voor het volk en samenwerkt met andere collega’s politici, moet men betrouwbaar zijn. Het bespreken van gevoelige en moeilijke punten en het nemen van beslissingen vraagt een onderling gevoel van betrouwbaarheid. Politici moeten deze betrouwbaarheid tevens tonen aan de burgers.

Respect

Aansluitend op het betrouwbare karakter van een politicus moet men ook respect tonen voor de anderen. Respect voor ieders mening, ieders manier van communiceren en iedere manier van zijn. Betrouwbaarheid en respect hebben dan ook erg veel met elkaar te maken. Respect tonen voor anderen is noodzakelijk om betrouwbaar over te komen. Politieke arbeid moet leiden tot ontwikkeling, tot evolutie en creatie van nieuwe ideeën en initiatieven. Men moet hierbij het doel voor ogen houden en men mag zich niet verliezen in een machtsstrijd of dogma’s. Politiek moet dus ontwikkelingsgericht zijn.