Mijn visie over politiek

Mijn algemene visie op politiek steunt op de volgende 5 pijlers. Ze vormen mijn persoonlijk referentiekader waarbinnen ik politieke arbeid wil verrichten. Want politiek is voor mij een middel en geen doel.

  1. Een krachtig, rechtlijnig en positief beleid

Het besturen van een gemeente, zoals Grimbergen, vereist een krachtig, rechtlijnig en positief beleid. In eerste instantie moet de gemeenteraad een duidelijk en diepgaand bestuursakkoord maken voor de zesjarige legislatuur. Hierbij gaat het zowel over de vorm van besturen als over de inhoud van de gemaakte afspraken. Dergelijk akkoord is de basis voor alle onderhandelingen en zal tevens de rode draad vormen doorheen de werking van de gemeente. Dit gaat natuurlijk veel verder dan het oplossen van acute problemen die zich aanbieden. Vaak wordt alle tijd al opgebruikt door het oplossen van problemen (operationeel management) en blijft er geen tijd meer over voor structureel werk (structureel management). Dergelijke professionele aanpak, met de nodige aandacht voor structureel management vereist een duidelijke visie en de nodige kracht om binnen deze afspraken te blijven. Vandaar dat de gemeenteraadsleden, en zeker burgemeester en schepenen een hoog leiderschapsgehaltemoeten hebben. Natuurlijk moet er in een bestuursakkoord ook marge zijn voor bijsturing en aanpassingen in functie van de noden en veranderingen die zich aanbieden. Een krachtig bestuur betekent eveneens dat alle gemeenteraadsleden worden aangestuurd en worden aangespoord om een constructieve bijdrage te leveren aan de voorbereidingen van en de discussie op de gemeenteraad. Ondanks de steeds toenemende bevoegdheden van de schepenen, is het essentieel dat alle punten van het gemeentelijk beleid besproken worden op de gemeenteraad zodat een breed draagvlakwordt gecreëerd en zodanig dat de betrokkenheid van alle partijen vergroot. Beleid voeren is vandaag niet meer een verhaal van meerderheid tegen oppositie, maar een groepsgebeuren met gedeelde verantwoordelijkheid. Met een positief beleid bedoelen we een beleid waarbij op een constructieve wijze wordt gedebatteerd met de nodige zin voor humor. Zwartgalligheid en kritiek op personen moet geweerd worden. Een krachtig, rechtlijnig en positief beleid garandeert een waardevolle en ethisch correcte politiek.

  1. Burger gecentreerde politiek (BCP)

Politiek bedrijven is grotendeels gebaseerd op wat mensen denken en willen. De burgers van Grimbergen zijn de grootste rijkdom van onze gemeente. Laten we die dan ook gebruiken. Vaak kunnen heel wat problemen opgelost worden indien er geluisterd wordt naar wat er leeft en wat burgers zelf als mogelijke oplossing zien. Vandaar dat, in mijn politieke visie, burger gecentreerde politiek, een essentiële voorwaarde is voor een krachtig beleid. Huidige politici wimpelen deze aanpak nog al eens weg omdat het zogezegd niet werkbaar zou zijn. Dergelijke aanpak is wel werkbaar en zal trouwens veel efficiënter zijn maar vereist natuurlijk een goed time-management met de nodige leiderschapsstijl om de vele gesprekken met de belangengroepen op een serene en constructieve  wijze te leiden. Dit alles leidt tot meer inspraak en uitspraak van de bevolking en vergroot hun betrokkenheid . Het zal tevens de zelfontplooiing van de burgers vergroten, en zal komaf maken met een autoritair beleid, wat voor velen momenteel herkenbaar is.

  1. Verhoging van de levenskwaliteit

Een gemeentelijk beleid moet er enerzijds voor zorgen dat de gemeente de rol van dienstverlener optimaal kan vervullen en dat anderzijds gewerkt wordt aan het onderhoud, uitbouw en groei van de gemeente. Het ultieme doel is dus het verhogen van de levenskwaliteit. Tijdens verkiezingscampagnes worden dergelijke slogans of mogelijke afgeleiden frequent gebruikt om de marktpositie van de politici  te versterken. Maar tijdens het werkelijke beleid achteraf wordt vaak vergeten dat het hier om gaat. En dat men alle activiteiten, hoe men ze ook bekijkt, steeds kan herleiden tot dit doel. Een goed beleid is dus spaarzaam met prestigeprojecten. Een goed beleid moet persoonlijke belangen van politici ondergeschikt laten aan beslissingen die noodzakelijk zijn voor de burgers en die de levenskwaliteit verhogen. Een goed beleid moet het leven in Grimbergen optimaliseren.

  1. Werken met een pluralistisch en vrij gedachtegoed

Verzuiling heeft de laatste decennia gezorgd voor moeilijke onderhandelingen en dus ook voor weinig efficiënte politiek. De idee dringt zich dan ook steeds meer op, voor politici new style, om deze verzuiling te doorbreken en om te discuteren op basis van behoeftestudies, statistieken, opinies van expertenedm…). Dit zorgt natuurlijk voor een omwenteling waarbij één stringente ideologie niet meer van deze tijd is. Een partij moet zijn eigen accenten behouden maar moet beslissingen kunnen nemen die goed zijn voor de burgers. Het behoort niet meer tot deze tijd dat de meerderheid constant ideeën van de oppositie in de kiem smoort. Het behoort niet meer van deze tijd dat nog steeds gedacht wordt in links/rechts verhoudingen. Het behoort niet meer van deze tijd dat een partij zich vast houdt aan een of ander dogma. Discussies blijven erg noodzakelijk want these en antithese altijd leiden tot synthese. Zolang individuen vrij kunnen praten met elkaar, zullen er oplossingen ontstaan.

  1. Globale oplossingsgerichte aanpak met kwaliteitscontrole

Het besturen van een gemeente, is veelomvattend. Juist daarom is het belangrijk om het globale plaatje te blijven zien. Men riskeert nogal eens om te verzanden in details waardoor men beslissingen neemt die een noodzakelijke beslissing op een ander domein hypothekeren. De huis, tuin en keuken politici gaan soms volop voor één of enkele punten omdat enkele burgers hier baat bij hebben. Het is echter zo dat het globale beleidsplan steeds het kader zal vormen waarbinnen men bewegingsvrijheid heeft. Dit alles is voor de burger moeilijk in te schatten waardoor politici moeilijk op hun prestaties kunnen beoordeeld worden door de burger. Er ontstaan dan veeleer populistische manoeuvres om in het oog te springen bij de kiezers. Mijn voorstel is om een kwaliteitscontrole, zoals dit in de privébedrijven, in het onderwijs en bij de overheid gebeurd, in te lassen in de politiek. Dergelijke kwaliteitscontrole probeert op een objectieve wijze in kaart te brengen waar de pijnpunten zitten maar ook wat er goed gebeurd is. Het werkt dus in beide richtingen. Alhoewel dit een hele uitdaging is en in het begin op weerstand zal stuiten, leveren kwaliteitscontroles in de politiek op termijn objectieve informatie op over enerzijds de werking van een gemeente en anderzijds de prestaties van de verkozen politici. Tevens is een deontologische codeessentieel als centraal anker voor een oplossingsgerichte samenwerking.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: